Geschiedenis van Arne’s Genoegen naar Muziek Vereniging Arnemuiden
De aanleiding om tot oprichting te komen van een muziek vereniging in Arnemuiden, was de kroning van Koningin Wilhelmina in 1898. Op 7 November 1898 werd door Dhr.J.J. van Doeselaar en de heer A.Brakman beiden uit het onderwijs en de heer A. Buijse de vereniging opgericht en kreeg de naam “Arne`s Genoegen”. De heer van Doeselaar voorzitter, Buijs secretaris en Brakman dirigent. Er werd voor 170 guldens tweedehands instrumenten aangeschaft en er meldden zich 16 spelende leden. Een half jaar later werd er voor het eerst opgetreden. Er werd een serenade gebracht bij dokter Westfaal Quadekker bij hun 50 jarig huwelijk.

In 1906 werd de heer L. Kraamer secretaris van de vereniging. In deze tijd had de vereniging een moeilijke periode. De animo werd minder en er verlieten een aantal leden de vereniging. De secretaris schrijft in het notulenboek het volgende: “De toestand van de vereniging mag oprecht treurig worden genoemd. Men ziet haar verwelken als een geknakte bloem op haren stengel”. Het duurde tot 1920 voor het beter ging met de vereniging.
Dirigent Brakman vertrok en een nieuwe dirigent werd gevonden in de heer P. Meliefste. Muzikaal kwam men op hoger niveau en de groei van de vereniging was er. Prijzen werden behaald op diverse concoursen.

In 1937, waar aan alle kanten de oorlogsdreiging werd gevoeld, was ook voor “Arne`s Genoegen” geen gemakkelijke tijd. In deze periode stond de heer F. Buijs voor de fanfare en werd de heer P. Ventevogel secretaris. Na de oorlog treurde men in Arnemuiden om het verlies van veel oorlogsslachtoffers. Bevrijdingsdag 5 Mei 1945 was er geen muziek op straat. De eerste keer na de oorlog van een optreden van de muziek was op 31 augustus 1945, de verjaardag van Koningin Wilhelmina. Het 50 jarig bestaan van de vereniging werd met een eenvoudig concert gevierd.

Het duurde tot 1950 voor de eerste petten konden worden aangeschaft. Bij hun 60 jarig bestaan (1958) werd er door de bond een Pinksterconcours georganiseerd in Arnemuiden. De gehele dag werd er muziek gemaakt. Er deden 25 verenigingen aan mee. Tot 1976 speelden alleen mannen in de fanfare,
maar daar kwam verandering in, daardoor nam het ledental sterk toe.
Ook bij de viering van 400 jaar Stad 1974 was “Arne`s Genoegen” volop aanwezig bij optochten en concerten.

De jaren die volgen was de muziek vereniging bij tal van festiviteiten aanwezig. Het eerste Kerstconcert in de Gereformeerde kerk in 1976.
De Koninginnedagen en de herdenkingen en plaatselijke concerten. De muziekvereniging stond weer duidelijk op de kaart. Heel veel
veranderde in die tijd. Er werden groene uniformen aangeschaft en een aantal nieuwe instrumenten gekocht. Ook kwam er hedendaagse muziek op de lessenaars. Via de muziekschool in Middelburg werden de opleidingen beter.

Toch breekt er half jaren tachtig breekt weer een heel moeilijke tijd aan. Vele verenigingen waren op allerlei gebied begonnen hun opmars.Daardoor werd het steeds moeilijker nieuwe leerlingen aan te trekken. Ook voor het vieren van het 100 jarig bestaan van de vereniging was weinig belangstelling. Een lichtpuntje in die tijd was de
jeugdgroep slagwerk. Verantwoordelijk waren Johan Dodmond slagwerk, en Monique de Rooy instructrice van het jeugdkorps. Toch werd het 100 jarig bestaan gevierd met een concert in “de Arne”. De muziek vereniging stond onderleiding van Jan Geluk.

Met vereende krachten is er alles aan gedaan om de muziekvereniging te behouden voor Arnemuiden. Bij de herindeling van Arnemuiden naar Middelburg is er door het gemeente bestuur Arnemuiden gezorgd dat het toenmalige clubgebouw “de Speeldoos” een opknapbeurt kreeg, en werd het gebouw voor een gulden overgedragen aan de vereniging. Arnemuiden moest een muziekkorps houden. Onder zeer bekwame leiding van Rinus Goedhart heeft de muziekvereniging haar toontje meegeblazen.

Eind jaren 90 daalde het ledenaantal van de vereniging flink. Er werd zelfs aan gedacht om de vereniging op te geven. Gelukkig is het niet zo ver gekomen, een aantal leden
bleven er aan vasthouden om door te gaan met de vereniging. Er werd een spoed vergadering gehouden waarbij alle
leden aanwezig waren. Daar werd besloten om een andere richting op te gaan met de Verenging. De naam veranderde van “Arne’s Genoegen” naar “Muziekvereniging Arnemuiden”. In het bestuur kwam de nieuwe voorzitter W. Bezemer en de vereniging kreeg een nieuwe dirigent: Maurice Ditmer. Ook veranderde de vereniging van fanfare orkest naar een harmonie. Zo konden ook houten blaasinstrumenten zich toevoegen aan de vereniging. De Vereniging groeide uit tot een actieve en vooral jeugdige vereniging die weer op de kaart stond in de gemeenschap van Arnemuiden. Het leden aantal groeide tot over de 50 leden.

Door het grote leden aantal werd het clubgebouw “de Speeldoos” te klein om nog goed te kunnen repeteren. Na veel werk en zwoegen werd in de winter van
2008/2009 het oude gebouw gesloopt, en werd er een twee keer zo groot gebouw voor in de plaats gebouwd (216 m²). Er was een feestelijke opening van het
gebouw, en door een loting kreeg het de naam: “Da Capo”. Aan het eind van het seizoen 2008/2009 besloot Maurice Ditmer te stoppen als dirigent bij de MVA. Door
zijn werk als beroepsmilitair (trompettist) met standplaats Assen en zijn vele reizen naar het buitenland was de afstand onoverbrugbaar geworden.
Na de zomer vakantie van 2009 werd hij opgevolgd door Patrick Van den Eynde. In januari 2010 moesten we helaas na een kortstondig ziekbed afscheid nemen
van Patrick. Hij overleed als gevolg van een gescheurde aorta. Van mei 2010- december 2012 was Jan Spruit de dirigent van de MVA. Van januari 2013 tot augustus 2016 stond de MVA onder leiding van Tonny de Jong. Vanaf september 2016 stond de MVA onder leiding van Bram Hagens en van 2019 onder leiding van Lucas van Waeyenberghe

De MVA kent verschillende ereleden: Wim Bezemer (ere-voorzitter), Rinus Goedhart, Bram Mortier en Cor Ventevogel.